Čím jsou naše programy větší a užitečnější v reálném životě, tím větší je objem a složitost informací, se kterými potřebují pracovat. Informacím, se kterými program pracuje říkáme data. Jednoduchá data v naších programech reprezentujeme pomocí hodnot jako čísla, řetězce, pravdivostní hodnoty apod. Brzy ale narazíme na komplexnější data, která mají nějakou složitější vnitřní strukturu. K reprezentaci takových dat používáme různé datové struktury data structures . V tomto kurzu jsme zatím viděli pouze jednu takovou strukturu a tou je pole. Dnes si ukážeme další strukturu zvanou objekt object , která na začátku vypadá zcela nevinně, nakonec však navždy změní naše životy a programování už nikdy nebude to, co bývalo dříve.

Objekty jako data

Pokud chceme reprezentovat složitější data, i obyčejná pole nám nabízejí dostatak prostoru. Vzpomeňte si například na naši tabulku útrat.

const expenses = [
 ['Petr', 'Prací prášek', 240],
 ['Ondra', 'Savo', 80],
 ['Pavla', 'Toaleťák', 65],
 ['Zuzka', 'Mýdlo', 50],
 ['Pavla', 'Závěs do koupelny', 350],
 ['Libor', 'Pivka na kolaudačku', 124],
 ['Petr', 'Pytle na odpadky', 75],
 ['Míša', 'Utěrky na nádobí', 130],
 ['Ondra', 'Toaleťák', 120],
 ['Míša', 'Pečící papír', 30],
 ['Zuzka', 'Savo', 80],
 ['Petr', 'Tapeta na záchod', 315],
 ['Ondra', 'Toaleťák', 64],
];

Představme si však, že strukturovanost těchto dat ještě naroste. Každý člověk v tabulce bude mít nejen jméno, ale i příjmení, u zakoupené věci budeme zaznamenávat také množství a jednotky. Pole můžeme libovolně vnořovat, není tedy problém naší strukturu předělat takto.

const expenses = [
 [['Petr', 'Bílek'], ['Prací prášek', 1.5, 'kg'], 240],
 [['Ondřej', 'Zvěřina'], ['Savo', 1, 'ks'], 80],
 [['Pavla', 'Durdíková'], ['Toaleťák', 1, 'balení'], 65],
 [['Zuzana', 'Kaczynská'], ['Mýdlo', 200, 'ml'], 50],
 [['Pavla', 'Durdíková'], ['Závěs do koupelny', 1, 'ks'], 350],
 [['Libor', 'Krejčí'], ['Pivka na kolaudačku', 40, 'ks'], 124],
 [['Petr', 'Bílek'], ['Pytle na odpadky', 3, 'balení'], 75],
 [['Michaela', 'Reischlová'], ['Utěrky na nádobí', 1, 'balení'], 130],
 [['Ondřej', 'Zvěřina'], ['Toaleťák', 2, 'balení'], 120],
 [['Michaela', 'Reischlová'], ['Pečící papír', 1, 'balení'], 30],
 [['Zuzana', 'Kaczynská'], ['Savo', 1, 'ks'], 80],
 [['Petr', 'Bílek'], ['Tapeta na záchod', 1, 'ks'], 315],
 [['Ondřej', 'Zvěřina'], ['Toaleťák', 1, 'balení'], 64],
];

Taková struktura už ale pomalu začíná být malinko nepřehledná. Pokud se chceme dostat k názvu zakoupené věci, musíme napsat například.

> expenses[3][1][0]
'Mýdlo'

Z tohoto výrazu už je dost těžké vyčíst, co vlastně z tabulky vytahujeme, musíme počítat indexy na prstech ruky a je velmi snadné se splést. Musíme si totiž pamatovat, že jméno produktu je na indexu 0, že produkt samotný je na indexu 1 a tak dále.

Abychom měli život o kus jednodušší, použijeme k reprezentaci řádku v tabulce místo pole objekt. Objekty ukládají data ve formátu klíč - hodnota. Jeden řádek naší tabulky (jednoduchá verze) pak bude vypadat takto.

const row = {
 name: 'Petr',
 product: 'Prací prášek',
 price: 240,
};

Výhoda objektů spočívá v tom, že ke každé hodnotě se nyní dostaneme pomocí klíče a nemusíme řešit indexy.

> row.name
'Petr'
> row.product
'Prací prášek'
> row.price
240

Objekt je nový typ hodnoty. Můžeme s ním tedy jako vždy provádět cokoliv, co děláme s ostatními hodnotami - ukládat do proměnné, používat ve výrazech, předávat jako vstupy funkcím apod. Díky tomu mohou objekty být součástí polí. Celá naše tabulka pak bude vypadat takto.

const expenses = [
 { name: 'Petr', product: 'Prací prášek', price: 240 },
 { name: 'Ondra', product: 'Savo', price: 80 },
 { name: 'Pavla', product: 'Toaleťák', price: 65 },
 { name: 'Zuzka', product: 'Mýdlo', price: 50 },
 { name: 'Pavla', product: 'Závěs do koupelny', price: 350 },
 { name: 'Libor', product: 'Pivka na kolaudačku', price: 124 },
 { name: 'Petr', product: 'Pytle na odpadky', price: 75 },
 { name: 'Míša', product: 'Utěrky na nádobí', price: 130 },
 { name: 'Ondra', product: 'Toaleťák', price: 120 },
 { name: 'Míša', product: 'Pečící papír', price: 30 },
 { name: 'Zuzka', product: 'Savo', price: 80 },
 { name: 'Petr', product: 'Tapeta na záchod', price: 315 },
 { name: 'Ondra', product: 'Toaleťák', price: 6 },
];

Navíc, každý klíč v objektu může odkazovat na libovolnou hodnotu. V řádku tabulky zatím máme jen řetězce a číslo. Není však problém použít pole nebo rovnou další objekt. Můžeme tak vytvářen zanořené struktury jako například tuto.

const row = {
 name: {
  first: 'Petr',
  last: 'Bílek',
 },
 product: {
  name: 'Prací prášek',
  amount: 1.5,
  unit: 'kg',
 },
 price: 240,
};

K názvu produktu se pak snadno dostaneme takto.

> row.product.name
'Prací prášek'

To je jistě mnohem srozumitelnější, než používat indexu u polí. Díky objektům a polím můžeme vytvářet mnohonásobně složitější a komplikovanější struktury, které mohou reprezentovat téměř jakákoliv strukturovaná data.

Tajemství: Pokud může být pod klíčem v objektu livobolná hodnota, zvídavého člověka možná napade co by se tak stalo, kdybychom jako hodnotu v objektu použitli funkci. Funkce jsou přece také právoplatní hodnoty. Toto je ale právě ta věc, která navždy změní naše programátorské životy a na takovou změnu je třeba se duševně připravit. Odložíme ji proto zatím do některé z dalších lekci.

Tečková notace

Pokud objekty zapisujeme způsobem jako výše, názvy klíčů se musí řídit stejnými pravidly jako názvy proměnných. Nemůžeme tak mít uvnitř názvu klíče mezeru nebo třeba pomlčku. Většinou se nám podaří takovým znakům vyhnout. Ne vždy je to ale možné. Pokud potřebujeme klíč s názvem, který porušuje pravidla JavaScriptových proměnných, stačí jej uzavřít do uvozovek.

const person = {
 'first-name': 'Petr',
 'last-name': 'Bílek',
};

V takovémto případě ale nemůžeme k hodnotám v objektu přistupovat jako obvykle.

> person.first-name;

JavaScript by si myslel, že od hodnoty person.first odečítáme hodnotu name. Musíme tedy použít alternativní způsob přistupu ke klíčům.

> person['first-name'];
'Petr'

Tento způsob zdaleka není tak elegantní jako tečková notace. Proto se snažíme v názvech klíčů vyhýbat znakům, které nepatří do názvů proměnných a můžeme tak používat tečkovou notaci.

Složitější struktury

Díky objektům a polím můžeme nyní v našich programech reprezentovat mnohem složitější data než dříve. Takto bychom mohli reprezentovat například kurz Czechitas jménem Úvod do programování.

const course = {
 nazev: 'Úvod do programování',
 lektor: 'Martin Podloucký',
 konani: [
  {
   misto: 'T-Mobile',
   koucove: ['Dan Vrátil', 'Filip Kopecký', 'Martina Nemčoková'],
   ucastnic: 30,
  },
  {
   misto: 'MSD IT',
   koucove: ['Dan Vrátil', 'Zuzana Tučková', 'Martina Nemčoková'],
   ucastnic: 25,
  },
  {
   misto: 'Škoda DigiLab',
   koucove: ['Dan Vrátil', 'Filip Kopecký', 'Kateřina Kalášková'],
   ucastnic: 41,
  },
 ],
};

Všimněte si, jak objekt představující jeden kurz obsahuje pod klíčem konani pole dalších objektů. Každý z těchto objektů reprezentuje jedno konání kurzu a dále obsahuje například pole koučů, místo atp. Kdybychom tedy například chtěli seznam všech koučů na druhém konání kurzu, napsali bychom

> course.konani[1].koucove
[ 'Dan Vrátil', 'Zuzana Tučková', 'Martina Nemčoková' ]

Cvičení - objekty jako data

1

Práce s objekty - základy

pohodička

Zkopírujte si do konzole následující datovou strukturu.

const person = {
 name: 'Karel',
 age: 27,
 'favorite color': 'yellow',
};
 1. Vypište do konzole jméno osoby z objektu.
 2. Změňte věk dané osoby na 28 a pak ho vypište do konzole.
 3. Vypište do konzole oblíbenou barvu osoby popsané objektem.
2

Kurz

to dáš

Založte si JavaScriptový program a zkopírujte si do něj datovou strukturu kurzu Úvod do programování z textu výše.

 1. Vypište do konzole počet účastnic na posledním konání kurzu.
 2. Vypište do konzole jméno posledního kouče na prvním konání kurzu.
 3. Vypište do konzole celkový počet konání kurzu.
 4. Pomocí cyklu vypište na výstup všechna místa, na kterých se kurz konal.
3

Knihovna

to dáš

Uvažte, jak byste pomocí objektu reprezentovali údaje o knize v knihovně. Jaké klíče a hodnoty bude objekt obsahovat? Zcela jistě bude každá kniha obsahovat například název. Chtěli bychom však také, aby kniha umožňovala mít vícero autorů a vícero vydání.

 1. Ve JavaScriptovém programu vytvořte proměnnou obsahující pole, které bude obsahovat několik vašich oblíbených knih.
 2. Vytvořte jednoduchou HTML stránku se ol seznamem. Použijte vlastnost innerHTML a pomocí cyklu naplňte tento seznam názvy vašech knih.

Pokročilejší práce s komponentami

Protože už umíme používat objekty, můžeme udělát malou úpravu v tom, jak v JavaScriptu vytváříme komponenty. Do této chvíle jsme komponenty psali tak, jak vidíme níže na komponentě Clock, která zobrazuje hodiny.

const Clock = (hours, minutes) => {
 return `
  <div class="clock">
   <span class="clock__hours">${hours}</span>
   :
   <span class="clock__minutes">${minutes}</span>
  </div>
 `;
};

Naše komponenty vždy měly jeden nebo více parametrů. To jsou vždy data, která chceme zakomponovat do výsledného HTML. Nyní však uděláme změnu a budeme vždy komponentě předávat data jako objekt. Všechny naše komponenty tak budou mít navždy pouze jeden parametr, ve kterém bude komponenta očekávat objekt obsahující všechna nezbytná data. Tento parametr se bude u všech komponent jmenovat props. Naše komponenta Clock tak bude po této změně vypadat následovně.

const Clock = (props) => {
 return `
  <div class="clock">
   <span class="clock__hours">${props.hours}</span>
   :
   <span class="clock__minutes">${props.minutes}</span>
  </div>
 `;
};

Tuto změnu děláme proto, abychom se přiblížili k tomu, jak s komonentami pracuje React, ke kterému postupně krůček po krůčku směřujeme.

Komponenty uvnitř komponent

Cvičení - komponenty a objekty

4

Kontakt

pohodička

Prohlédněte si kód následující komponenty vytvářející HTML pro kontakt na nějakou osobu. Každý kontakt obsahuje jméno, e-mail a telefon.

const Contact = (name, email, phone) => {
 return `
  <div class="contact">
   <div class="contact__name">${name}</div>
   <div class="contact__email">${email}</div>
   <div class="contact__phone">${phone}</div>
  </div>
 `;
};
 1. Přepište tuto komponentu tak, aby místo tří parametrů používala parametr props.
 2. Zavolejte tuto komponentu v konzoli s alespoň dvěma různými objekty a sledujte výsledek.
5

E-maily

to dáš
 1. Stáhněte si zadání aplikace pro práci s e-maily.
 2. Podívejte se, jak se v HTML vytváří jeden e-mail.
 3. Smažte v HTML obsah elementu #inbox a vytvořte komponentu s názvem Email, která vytvoří HTML pro jeden e-mail. Objekt props pro tuto komponenty bude vždy obsahovat položky sender, subject a time.
 4. Pomocí vaší komponenty vložte na stránku jeden e-mail.
6

E-maily 2

zapni hlavu

Pokračujte v předchozím příkladu.

 1. Vytvořte pole emailInbox, které bude obsahovat objekty představujicí emaily. Každý objekt bude mít vlastnosti sender, subject a time. Vytvořte v poli alespoň čtyři různé e-maily.
 2. Projděte cyklem pole emailInbox a vložte všechny emaily na stránku pomocí komponenty Email.

Doporučené úložky na doma

7

Jogíni

to dáš

Stáhněte si základ stránky pro začínající jóga studio. Přepracujte stránku tak, aby se byla vytvořena celá v JavaScriptu pomocí komponent.

 1. Vytvořte komponentu Header, která vytvoří hlavičku stránky. Bude očekávat svoje props v následujícím formátu.

  {
   title: 'Jogíni',
   links: ['domů', 'lekce', 'náš tým', 'události', 'kontakt'],
  }
  
 2. Vytvořte komponentu Intro vytvářející úvodní text podle následujích props.

  {
   heading: 'Vítejte mezi Jogíny',
   text: `Naše lekce jsou zaměřeny na potřeby klientů, kteří mají odvahu zkusit
       něco nového. Cvičíme v pomalém tempu s podrobným slovním doprovodem.
       Postupně se seznámíte se základními principy jógy, jak přístupovat k
       sobě i ostatním. Krok za krokem objevíte a dostanete pod kontrolu
       svoje tělo, pocity a emoce.`,
  }
  
 3. Vytvořte komponentu Pose, která vytváří HTML pro úvodní obrázek. Komponenta očekává takovéto props.

  {
   src: 'img/yoga-pose.jpg',
  }
  

Na konci toho úkoly by měl element body v souboru index.html vypadat takto.

<body>
 <div id="app" class="app container"></div>
 <script src="index.js"></script>
</body>
8

Odjezdy

zapni hlavu

Prohlédněte si kód následujici stránky zobrazující tabulku vlakových odjezdů. Prohlédněte si datovou strukturu v souboru index.js.

 1. Vytvořte komponentu Departure, která jako svůj vstup dostane objekt představující odjezd vlaku, a vrátí HTML jednoho řádku odjezdové tabulky.
 2. Smažte obsah elementu tbody v index.html. Pomocí cyklu projděte pole departures a pomocí vaší komponenty vytvořte na stránce řádek tabulky pro každý objekt odjezdu. Výsledná stránka tak bude přehledně zobrazovat tabulku všech odjezdů.