V předchozích lekcích jsme se naučili psát JavaScriptové programy, které už zvládnou hodně věcí a dokážeme napsat i něco skutečně užitečného. Co nám ale zatím chybí je hezká interakce s uživatelem. Budeme chtít, abychom pomocí JavaScriptu dokázali měnit obsah stránky a tak umožnit uživateli opravdu interaktivní zážitek namísto pouhého vypisování textu na obrazovku.

Document Object Model

K interakci se stránkou pomocí JavaScriptu nám slouží takzvaný DOM, neboli Document Object Model. Ten představuje interní reprezentaci webové stránky v paměti prohlížeče. Pojďme si vysvětlit, co to znamená.

Ve chvíli, kdy uživatel zadá do prohlížeče URL adresu, webový prohlížeč pošle po internetu požadavek na server sídlící na této adrese. Server pošle prohlížeči zpátky HTML požadované stránky. Takové HTML může vypadat například takto.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  <title>Document</title>
 </head>
 <body>
  <div class="header">Hlavička</div>
  <div class="cards">
   <div class="card">Karta 1</div>
   <div class="card">Karta 2</div>
   <div class="card">Karta 3</div>
  </div>
  <div class="footer">Patička</div>
 </body>
</html>

Prohlížeč si HTML přečte a vytvoří si z něj v paměti stromovou strukturu, která reprezentuje obsah stránky. Této struktuře říkáme DOM a můžeme ji znázornit jako na obrázku níže.

HTML a DOM

Jakmile má prohlížeč DOM zkonstruovaný, může úplně zapomenout na HTML a stránku zobrazí podle toho, co je obsaženo v DOMu.

DOM Stránka

Je to podobné, jak když si například čtete knížku a v hlavě si automaticky vytváříte reprezentaci celého příběhu. Později jej tedy dokážete odvyprávět i bez knihy. Výhoda pro nás programátory spočívá v tom, že prohlížeč nám umožní DOM pomocí JavaScriptu měnit a tím ovlivňovat, co se zobrazuje na stránce.

To hlavní, co je dobré si z tého sekce zapamatovat je, že HTML je pouze text, který se za života stránky nikdy nemění, kdežto DOM je vnitřní reprezentace stránky, která se měnit dá.

DOM Elementy

Když prohlížeč zpracovává HTML kód, každá značka a její obsah se převedou na takzvaný DOM element. Každý žlutá krabička na obrázku výše představuje jeden DOM element. Z hlediska JavaScriptu je důležité, že DOM elementy jsou nový typ hodnoty. Můžeme je tedy podobně jako čísla, řetězce nebo pravdivostní hodnoty ukládat do proměnných, předávat jako vstupy funkcím apod. Jak se ale k nějakému DOM elementu z naší stránky dostaneme? Poslouží nám k tomu funkce document.querySelector. Pro ukázku použití se vraťme k naší stránce s třemi kartami.

<body>
 <div class="header">Hlavička</div>
 <div class="cards">
  <div class="card">Karta 1</div>
  <div class="card">Karta 2</div>
  <div class="card">Karta 3</div>
 </div>
 <div class="footer">Patička</div>
</body>

JavaScript říká DOMu celé naší stránky dokument. Funkce document.querySelector umí z dokumentu vybrat DOM element podle stejných pravidel, která používají CSS selektory. Například element hlavičky najdeme snadno podle jeho třídy. Výsledný DOM element si pak uložíme do proměnné. Zatím budeme experimentovat v konzoli, abychom si mohli rovnou zobrazit výsledky.

> const headerElm = document.querySelector('.header');
> headerElm
<div class="header">Hlavička</div>

Jakmile máme element uložený v proměnné, můžeme si s ním začít hrát pomocí jeho vlastností a metod.

Změny obsahu a stylu

První důležitá vlastnost každého DOM elementu je textContent. Ta obsahuje textový obsah našeho elementu. Použitím vlastnosti textContent můžeme tento obsah číst a také měnit.

> const headerElm = document.querySelector('.header')
> headerElm.textContent
Hlavička
> headerElm.textContent = 'Dobré ráno'
> headerElm
<div class="header">Dobré ráno</div>

Snadno také můžeme změnit jakýkoliv styl pomocí vlastnosti style. Takto můžeme změnit například barvu textu a dolní okraj.

> const headerElm = document.querySelector('.header')
> headerElm.style.color = 'white'
> headerElm.style.marginBottom = '2rem'

Všimněte si hned dvou důležitých věcí. Za prvé, názvy CSS vlastností musíme zapisovat velbloudí notací. Je to proto, že kdybychom použili kebab notaci (ano, toto je skutečný název) jako zde

> headerElm.style.margin-bottom = '2rem'

JavaScript by si pomlčku spletl s mínusem a kód by nefungoval. Druhá důležitá věc je, že hodnoty všech CSS vlastností se zapisují pomocí řetězců. Proto dávejte pozor například na takového chyby.

> headerElm.style.color = white
> headerElm.style.marginBottom = 2rem

Změna třídy

Pomocí JavaScriptu můžeme také snadno změnit CSS třídu elementu. Použijeme k tomu vlastnost className. Můžeme tak například snadno měnit třídy hlavičky na naší stránce.

> const headerElm = document.querySelector('.header')
> headerElm
<div class="header">Dobré ráno</div>
> headerElm.className = 'new-header'
> headerElm
<div class="new-header">Dobré ráno</div>

U vlastnosti className je dobré si dát pozor na to, že se vždy mění celý obsah atributu. Dejme tomu, že mám tlačítko s třídou btn.

<button class="btn">Click me</button>

Pokud chci tlačítko vzýraznit a přidat mu další třídu například takto

<button class="btn btn-primary">Click me</button>

musím nastavit obsah celého atributu class.

> const buttonElm = document.querySelector('button')
> buttonElm
<button class="btn">Click me</button>
> buttonElm.className = 'btn btn-primary'
> headerElm
<button class="btn btn-primary">Click me</button>

Změna atributů

Podobně jako obsah, třídy nebo styly můžeme měnit i atributy elementů. Nejšikovnější je například změna obrázku v elementu img. Mějme například následující HTML.

<img class="pet" alt="Kočka" src="img/cat.jpg" />

Pomocí JavaScriptu obrázek snadno změníme takto.

const petElement = document.querySelector('.pet');
petElement.src = 'img/dog.jpg';
petElement.alt = 'Pejsek';

Vidíte, že díky DOMu si můžeme se stránkou hrát zcela dle libosti. Možná se vám už v hlavně rodí odvážné a nadšené nápady jaké úžasné stránky by se daly tatko vyrobit. Vraťme se však na chvilinku ještě k selektorům.

Selektory

Vybírat prvky na stránce pomocí CSS tříd se občas velmi hodí. Jindy nás to ale naopak dostává do problémů. Podívejme se znova na kód stránky s kartami.

<body>
 <div class="header">Hlavička</div>
 <div class="cards">
  <div class="card">Karta 1</div>
  <div class="card">Karta 2</div>
  <div class="card">Karta 3</div>
 </div>
 <div class="footer">Patička</div>
</body>

Funkce document.querySelector vždy vrátí první prvek, který na stránce najde. Pokud se chceme dostat například ke druhé kartě, pomocí selectoru .card to nepůjde. Takto získáme pouze kartu první.

const cardElm = document.querySelector('.card');

Jelikož lze v document.querySelector použít libovolný CSS selektor, někoho by mohla napadnout například takováhle frajeřinka.

const cardElm = document.querySelector('.card:nth-child(2)');

Tento kód bude skutečně fungovat, ale rovnou zde na místě vám takové triky navždy zakazuju. Takovéto komplikované selektory používejte pouze v případě, že opravdu není vyhnutí. Pro nás existuje jednodušší řešení a to dát každé kartě unikátní id.

<body>
 <div class="header">Hlavička</div>
 <div class="cards">
  <div id="card1" class="card">Karta 1</div>
  <div id="card2" class="card">Karta 2</div>
  <div id="card3" class="card">Karta 3</div>
 </div>
 <div class="footer">Patička</div>
</body>

Pak se ke druhé kartě snadno dostaneme takto.

const cardElm = document.querySelector('#card2');

Používání id je vůbec ten nejvychovanější způsob, jak ze stránky něco vybírat, protože je ihned vidět, který prvek máme na mysli a nemusíme řešit žádné CSS hádanky. Dokonce je to tak vychovaný a běžný způsob, že JavaScript poskytuje speciální funkci document.getElementById, která vybírá na základě id. Kód výše by šel tedy napsat i takto.

const cardElm = document.getElementById('card2');

Všimněte si, že zde napíšeme znak mřížky, protože vstupem pro document.getElementById není CSS selektor, nýbrž samotné id prvku.

Oba z výše uvedených způsobů výběru podle id jsou zcela legitimní a je pouze na vás, který si zvolíte.

Cvičení - Manipulace s DOMem

1

Novinky

to dáš

Stáhněte is připravenou webovou stránku, která zobrazuje několik zajímavých zpráv, a zobrazte ji v prohlížeči. Veškeré úkoly z tohoto cvičení proveďte v JavaScriptové konzoli.

 1. Pomocí document.querySelector vyberte element body a uložte si jej do proměnné bodyElm. Pomocí této proměnné nastavte barvu pozadí elementu na hodnotu #e9e9e9.
 2. Do jiné proměnné vyberte element s třídou news a nastavte mu barvu pozadí na bílou a maximální šířku na 60rem.
 3. Vyberte element h1 a nastavte mu třídu na news__title. Nadpis by měl změnit styl. Nastavte také obsah nadpisu na text Aktuální novinky.
 4. Pomocí atributu id vyberte element obsahující první zprávu. Přidejte do jeho atributu class třídu post--main. První zpráva by tak měla mírně změnit svůj styl. Dejte pozor, aby na elementu zůstala i původní třída post.
 5. Vyberte obrázek v poslední zprávě a změnte jeho atribut src na obrázek img/zprava3-novy.jpg.
2

Kvíz

to dáš

Stáhněte si připravenou stránku. Napište JavaScriptový program, který vybere element s třídou question a nastaví jeho obsah na nějakou kvízovou otázku, například

Uveďte příjmení amerického vynálezce, který v roce 1876 jako první úspěšně podal patent na zařízení, které je dnes považováno za první telefon.

Použijte funkci prompt a zeptejte se uživatele na správnou odpověď. Vyberte element s třídou answer__text a nastavte obsah elementu na odpověď od uživatele. Vyberte element s třidou answer. Pokud je odpověď příjmení Bell, přidejte k tomuto elementu třídu answer--correct. V opačném případě přidejte třídu answer--wrong. Dejte pozor, abyste nesmazali původní třídu answer.

Pokročilejší práce s třídami

Představme si nějaký DOM element, který na sobě má navázáno vícero CSS tříd. Například nějaké přepínací tlačíko, které začíná ve stavu ‘vypnuto’.

<button id="login-btn" class="btn btn--off btn--primary">Login</button>

Dejme tomu, že bychom chtěli prostřední třídu odstranit a tím tlačítko přepnout do stavu ‘zapnuto’. Se současnými dovednostmi můžeme udělat například toto.

const btnElm = document.querySelector('#login-btn');
btnElm.className = 'btn btn--primary';

Takto ovšem nastavujeme celý atribut class. Musíme tedy znát všechny ostatní třídy, které na tlačítku máme. To nám začne časem velmi znepříjmňovat život. JavaScript však nabízí vlastnost classList, díky které můžeme s CSS třídami na elementu pracovat mnohem přímočařeji. Výše zmíněný úkol pak vyřešíme takto.

const btnElm = document.querySelector('#login-btn');
btnElm.classList.remove('btn--off');

Metoda remove udělá veškerou špinavou práci za nás nehledě na to jaké další CSS třídy jsou na element navázány. Pokud chceme naopak třídu přidat, použíjeme metodu add.

const btnElm = document.querySelector('#login-btn');
btnElm.classList.add('btn--off');

Přepínání

Naše tlačítko funguje jako přepínač. Chceme, aby například na kliknutí přepnulo stav z ‘vypnuto’ na ‘zapnuto’ a obráceně. Což v řeči programátorské znamená: když element obsahuje třídu btn--off tak ji odstraň, v opačném případě ji přidej. Takový kód můžeme napsat pomocí metody contains.

const btnElm = document.querySelector('#login-btn');
if (btnElm.classList.contains('btn--off')) {
 btnElm.classList.remove('btn--off');
} else {
 btnElm.classList.add('btn--off');
}

Přepínání tříd je však tak častá situace, že classList má přímo na toto metodu toggle. Ta dělá přesně to, co náš kód výše. Můžeme jej tak zkrátit takto.

const btnElm = document.querySelector('#login-btn');
btnElm.classList.toggle('btn--off');

Pokud se daná CSS třída na elementu nachází, metoda toggle ji odstraní. Pokud tam naopak není, metoda toggle ji přidá.

Pomocí vlastnosti classList jsme opět rozšířili náš arzenál pro manipulaci s obsahem stránky a také máme život zase o kousek jednodušší.

Doporučené úložky na doma

3

Dovednosti

to dáš

Stáhněte si webovou stránku, na které najdete připravené tři posuvníky, které ukazují úroveň dovedností v různých oblastech.

 1. Doplňte do stránky JavaScriptový program, který pomocí funkce prompt požádá uživatele aby vyjářil svoji úroveň postupně ve všech zobrazených dovednostech jako číslo 0 - 100. Program pak nastaví posuvníky na stránce na odpovídající délku a hodnoty u posuvníků na uživatelem zadaná čísla.
 2. Na samém začátku vašeho programu vytvořte funkci updateSkill, která bere dva vstupy: textový řetězec představující id elementu a číslo mezi 0 - 100. Tato funkce při zavolání nastaví posuvník se zadaným id na správnou hodnotu. Použijte tuto funkci ve vašem kódu, abyste nemuseli při nastavování posuvníků psát třikrát po sobě téměř stejný kód.