Do této chvíli jsme ohledně jazyka JavaScript učili mnoho a mnoho nových věcí. Věcí, které často potřebují čas na strávení a zažití aby se v hlavě dobře usadily na ta správná místa. Pokud se něco nového a náročného snažíme naučit příliš rychle, snadno se stane, že nám v hlavách nové pojmy lítají jak splašené a není jasné, co souvisí s čím a co kam patří. V této lekci tedy vrhneme více světla na věci, které jste už v minulých lekcích použili, ale možná ještě nebyl čas se nad nimi pořádně zamyslet.

Hodnoty null a undefined

Občas se nám stane, že si potřebujeme nějakou proměnnou připravit, ale zatím ještě nevíme, jaká v ní má být hodnota. Chceme tedy, aby na začátku byla prázdná. To můžeme zařídit pomocí speciální hodnoty null. Toto je v postatě nový typ hodnoty vedle čísel, řetězců, funkcí apod. Můžeme si představit, že hodnota null znamená nic.

'use strict';

const submitClick = () => {
 const passwordElm = document.querySelector('#pass-input');
 const password = passwordElm.value;
 let message = null;

 if (password === 'swordfish') {
  message = 'Access granted';
 } else {
  message = 'Access denied';
 }

 alert(message);
};

const submitBtn = document.querySelector('#submit-btn');
submitBtn.addEventListener('click', submitClick);

Explicitnímu ukládání hodnoty null do proměnných jako výše, bychom se měli spíše vyhýbat. Uvedený program se dá bez problému přepsat bez použití null.

let message = 'Access denied';

if (password === 'swordfish') {
 message = 'Access granted';
}

alert(message);

Často se však stane, že hodnotu null vrací nějaké funkce v situaci, kdy se něco nepovedlo. Velmi častý případ je to u funkce document.querySelector, která vrací null, pokud se jí na stránce nezdaří najít element podle zadaného selektoru.

Pojďme zkusit omylem vybrat vstupní políčko pomocí CSS třídy, která však v HTML vůbec není.

> const passwordElm = document.querySelector('.pass-input')
> passwordElm
null

Vidíte, že v proměnné passwordElm máme místo očekávaného elementu uloženo null.

Otestovat proměnnou na hodnotu null můžeme provést jednoduchou podmínkou.

if (passwordElm === null) {
 console.log('Element nenalezen');
}

Hodnota undefined

Kromě celkem užitečné hodnoty null JavaScript také obsahuje zákeřnou hodnotu undefined. Tato hodnota v podstatě znamená “ještě větší prázdno než nic”. Pokud bychom přirovnali proměnné k šuplíkům, mohli bychom si představovat, že hodnota null znamená prázdný šuplík. Hodnota undefined by pak znamenala, že ve skříni chybí i sám šuplík a zíráme jen na prázdnou díru ve skříni.

Hodnotu undefined potkáme v mnoha situacích, ale nejčastěji ve chvíli, kdy se snažíme přistoupit k vlastnosi, která neexistuje. Je například velmi snadné udělat překlep v anglickém slově length.

> const name = 'martin'
> name.lenght
undefined

Všimněte si, že JavaScript runtime vrací undefined také jako výsledek vytvoření proměnné. Kód uvedený výše tak ve skutečnosti vypadá v konzoli takto.

> const name = 'martin'
undefined
> name.lenght
undefined

Hodnotu undefined najdeme také v proměnných, do kterých nepřiřadíme žádnout hodnotu. Toto je však možné provést pouze s proměnnými vytvořenými pomocí let.

> let name
undefined
> name
undefined

Podobně jako u hodnoty null můžeme přítomnost hodnoty undefined ověřit podmínkou.

if (name === undefined) {
 console.log('Něco se pokazilo');
}

Hodnota undefined nám v budoucní způsobí ještě hodně nepříjemností, je tedy dobré se již teď obrnit trpělivostí.

Obor platnosti proměnných

Mějme následující podmínku, která kontroluje věk uživatele a vypisuje neurvalé hlášky.

if (age < 18) {
 const remains = 18 - age;

 if (remains <= 2) {
  alert('Už to máš za pár');
 } else if (remains <= 5) {
  alert(`Ještě si počkáš ${remains} let`);
 } else {
  alert('Utíkej za mamkou');
 }
} else {
 alert('Vítej mezi dospěláky');
}

Zatím nebudeme řešit odkud se vzala proměnná age. Především si všimneme, že celý program obsahuje dohromady pět různých bloků kódu oddělených složenými závorkami. Pokud uvnitř nějakého bloku vytvoříme proměnnou, například remains, tato proměnná je “vidět” pouze uvnitř tohoto bloku. Tento blok se stává jejím oborem platnosti scope . Jakmile její blok kódu skončí, proměnná remains zanikne a již s ní není možné pracovat.

Pokud se proměnnou pokusíme použít mimo její obor platnosti, JavaScript runtime se bude tvářit jako kdyby tuto proměnnou nikdy neviděl.

if (age < 18) {
 const remains = 18 - age;

 if (remains >= 2) {
  alert('Už to máš za pár');
 } else if (remains >= 5) {
  alert(`Ještě si počkáš ${remains} let`);
 } else {
  alert('Utíkej za mamkou');
 }
} else {
 console.log(remains); // Zde vznikne chyba
 alert('Vítej mezi dospěláky');
}

console.log(remains); // Zde vznikne chyba

Naopak všechny bloky zanořené uvnitř bloku, ve kterém byla proměnná vytvořene, k této proměnné přistupovat mohou. To můžeme v našem kódu vidět v bloku else if, kde proměnnou remains normálně používáme, přestože je vytvořena o blok výše.

Pokud tedy JavaScript runtime narazí uvnitř nějakého bloku na něco, co vypadá jako jméno proměnné, zkusí tuto proměnnou najít uvnitř tohoto bloku. Pokud se mu to nezdaří, podívá se do bloku a patro výš. Takto postupně prochází všechny nadřezené bloky, dokud nenarazí na nejvyšší patro – takzvaný globální obor platnosti global scope .

Globální obor platnosti

Každý JavaScriptový program si můžeme představeit jako jeden velký blok kódu, který v sobě obsahuje všechny příkazy. Takto vznikne globální obor platnosti, ve kterém JavaScript runtime nakonec hledá všechny proměnné, které nanašel nikde jinde. Ukažme si náš program kontrolující věk v celé své kráse.

const age = Number(prompt('Zadej svůj věk:'));

if (age < 18) {
 const remains = 18 - age;

 if (remains >= 2) {
  alert('Už to máš za pár');
 } else if (remains >= 5) {
  console.log(age); // V pořádku
  alert(`Ještě si počkáš ${remains} let`);
 } else {
  alert('Utíkej za mamkou');
 }
} else {
 console.log(age); // V pořádku
 alert('Vítej mezi dospěláky');
}

console.log(age); // V pořádku

V tomto programu vidíme, že proměnná age je vytvořená v globálním oboru platnosti. Takové proměnné říkáme prostě globální. Globální proměnné jsou vidět v celém programu a můžeme je tedy použít kdekoliv. Pokud proměnná není globální a je tedy vytvořena uvnitř nějakého bloku, říkáme o ni, že je lokální local .

Obory platnosti nám pomáhají rodělit náš kód na menší samostatné celky, které se navzájem neovlivňují. Můžete tak bez problému mít ve dvou blocích stejně pojmenovavnou lokální proměnnou a význam bude zcela jasný.

const age = Number(prompt('Zadej svůj věk:'));

if (age < 18) {
 const message = 'Utíkej za mamkou';
 alert(message);
} else {
 const message = 'Vítej mezi dospěláky';
 alert(message);
}

V tom příkladu máme dvě lokální proměnné message, které náhodou mají stejné jméno, jinak však spolu nemají nic společného.

Zastiňování proměnných

Uvažujíc nad příkladem výše vás možná napadne, co by se stalo, kdybychom proměnné message vytvořili takto.

const age = Number(prompt('Zadej svůj věk:'));
const message = 'Utíkej za mamkou';

if (age < 18) {
 alert(message);
} else {
 const message = 'Vítej mezi dospěláky';
 alert(message);
}

Pravidlo při hledání proměnných říká, že se použije ta deklarace, na kterou runtime při procházení nadřazených bloků narazí nejdříve. Díky tomu, že se prohledává vždy od nejnižšího patra k nejvyššímu, v bloku if narazíme nejdřív na globální proměnnou message. Naopak v bloku else dříve najdeme lokální proměnnou. Tomuto principu se říká zastínění shadowing . Proměnná, která je z hlediska hierarchie bloků níže, takzvaně zastíní stejně pojmenovou proměnnou, která se nachází výše.

V praxi je nejlepší, když má náš program tak dobře pojmenované proměnné, že se nevzájem nazastiňují. Zjednodušujeme tak práci všem čtenářům, kteří tak mají o starost méně při louskání našeho kódu. Rozhodně je ale dobré vědět, že zastínění může nastat a JavaScript runtime se s ním snadno vypořádá.

Obory platnosti a funkce

Jak po předchozích lekcích už všichni víme, bloky kódu se používají také k vytváření funkci. Zde do oborů platnosti vstupuje další hráč, a to jsou parametry funkce. Ty se z hlediska hierarchie nacházejí jakoby na rozhraní mezi blokem funkce a jeho nadřazeným blokem. Prohlédněte si porozně následující kód.

'use strict';

const message = 'Vítej ve světě slasti';

const checkAge = (age, message) => {
 if (age < 18) {
  return message;
 } else {
  const message = 'Vítej mezi dospěláky';
  return message;
 }
};

Vytváříme zde funkci checkAge, která má dva parametry age a message. Uvnitř této funkce parametr message zastíní globální proměnnou message. V bloku else je však tento parametr dále zastíněn lokální proměnnou message. Zkuste si rozmyslet, co pak bude výsledkem těchto volání.

> checkAge(15, 'Utři si sopel')
?
> checkAge(21, 'Oh yeah!')
?

Je dobré připomenout, že program výše je napsán obzvlášť zlovolně je zde především ze vzdělávacích důvdodů. Pokud takový kód někady napíšete v praxi, dostanete od vašich kolegů nejspíš pořádně za uši. Nikdo nechce číst kód, nad kterým musí zbytečně hodinu přemýšlet.

Uzávěry

Když JavaScript runtime vykonává blok kódu, po celou dobu si pamatuje všechny proměnné, které v něm byly vytvořeny. Jakmile vykonávání bloku skončí, všechny takto zapamatované proměnné se z paměti uvolní. Toto může představovat problém ve chvíli, kdy uvnitř nějakého bloku vytváříme vlastní funkci. Prohlédněte si následující kód, který požádá uživatele o počet vteřin a poté postupně odpočítává každou vteřinu směrem dolů.

'use strict';

const seconds = prompt('Zadejte cas:');

if (seconds > 0) {
 const timeElm = document.querySelector('#name');

 const countDown = () => {
  seconds -= 1;
  timeElm.textContent = seconds;
 };

 setInterval(countDown, 1000);
}

Všimněte si lokální proměnné timeElm. Tato je vytvořena v bloku if. Její životnost je tak spjata s tímto blokem. Funkce countDown tuto proměnou používá k nastavení času na stránce. Blok této funkce se však poprvé spustí až za vteřinu. To už bude blok if dávno u konce a proměnná timeElm tak už bude dávno uvolněná z paměti. Funkce by se tak pokusila přistoupit k již neexistující proměnná a náš program by spadnul.

JavaScript runtime však tuto prekérní situaci vyřeší za nás. Ve chvíli, kdy nějaká funkce používá proměnnou z nadřazeného bloku, runtime si zapamatuje, že takovou proměnnou nemá na konci jejího bloku mazat. Funkce si potom tuto proměnnou nese s sebou po celý svůj život. Říkáme pak, že proměnná se do funkce uzavře a vzniká tak uzávěr closure . V našem případě se tedy proměnná timeElm uzavřela do funkce countDown.

Uzávěr takto zkraje možná zní jako velmi technická záležitost. V JavaScriptu ale budeme uzávěry používat na každém kroku. Je tedy dobré vědět, co se v takovém případě děje. Občas také můžeme narazit na velmi prekérní problémy způsobené nesprávným použitím uzávěru. Takovéto perly si ukážeme, až budeme probírat cykly.