Do této chvíle jsme si s runtimem JavaScriptu povídali pouze skrze konzoli. Vždy jsme posílali jeden příkaz a rovnou na něj dostali odpověď. Nyní je čas začít psát programy, tedy nechat náš prohlížeč spustit více příkazů najednou.

První program

Naše JavaScriptové programy budou vždy součástí nějaké webové stránky. Založíme si proto složku s jedním HTML souborem, který prozatím bude obsahovat jen nadpis.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
  <title>První program</title>
 </head>
 <body>
  <h1>První program</h1>
 </body>
</html>

Podobně jako jste zvyklí u CSS stylů, pro JavaScriptový kód budeme také vždy vytvářet oddělený soubor. Nyní mu dáme název index.js. Jeho obsah bude vypadat takto.

'use strict';

document.write('Moc nečum!');

Pokud chceme JavaScriptový program propojit se stránku, vložíme odkaz na konec značky body.

<body>
 <h1>První program</h1>
 <script src="index.js"></script>
</body>

Pokud nyní soubor index.html otevřete v prohlížeči, měli byste pod nadpisem vidět text, který jsme předali funkci document.write. To je funkce, která dokáže na konec naší stránky vložit libovolný řetězec. Takto může náš jednoduchý program komunikovat s uživatelem.

Všimněte si, že náš program začíná direktivou use strict. Ta je pro nás velmi důležitá obzvlášť na úplném začátku kurzu, protože nás chrání před různými začátečníckými chybami. Zakazuje JavaScript runtimu například vytvářet nové proměnné bez použití let, const nebo var. Vždy, když přiřadíte hodnotu do neexistující proměnné, obdržíte chybovou hlášku místo toho, aby runtime vytvořil novou proměnnou, jako by se nechumelilo. Tuto direktivu budeme používat ve všech našich programech, abychom si usnadnili lovení chyb.

Středníky

Další důležitá věc je, že téměř každý příkaz v JavaScriptu končí středníkem. Tím JavaScript runtime pozná, kde končí jeden příkaz a začíná jiný. Inu, ve skutečnosti by to JavaScript většinou poznal i bez středníků a ve skutečnosti bychom je ani psát nemuseli. Zakopaný pes je však ve slovíčku většinou. Pokud středníky nepíšeme, v některých situacích se může stát, že runtime pochopí náš kód špatně. Abychom si nepřidělávali takto ze začátku starosti, budeme vkládat středníky všude.

Vstup a výstup

Každý program musí být schopen nějakým způsobem komunikovat s uživatelem. Zatím jsme viděli, jak může náš program provést jednoduchý výstup pomocí funkce document.write. Později uvidíme mnohem zajímavější způsoby jak uživateli něco sdělit. Nyní ale potřebujeme od uživatele taky získat nějaký vstup. K tomu budeme pro tuto chvíli používat funkci prompt. Zkusme napsat program, který bude řešit naši ultramaratonskou úlohu z minulé lekce.

'use strict';

const start = 15;
const delka = prompt('Zadej délku závodu:');
const konec = (start + delka) % 24;
document.write(konec);

Tento program vypadá velmi přímočaře. Zadáme-li mu však v dobré víře na vstup délku 10 dočkáme se odpovědi nesprávné odpovědi 22. Abychom odhalili, kde je zakopaný pes, musíme si povědět něco o konverzi hodnot.

Konverze hodnot

Úplně na začátku je šikovné všimnout si rozdílu mezi hodnotami jako 12 a '12'. Jedna představuje číslo dvanáct, druhá představuje řetězec obsahující znaky 1 a 2. Proto můžeme čekat, že aritmetické operace s těmito hodnotami dopadnou jinak podle toho zda jde o číslo nebo o řetězec.

> 12 + 5
17
> '12' + '5'
'125'

JavaScript se nám (občas k naší škodě) snaží udělat život jednodušší a tak za nás v určitých případech provádí automatickou konverzi.

> '12' + 5
'125'
> 12 + '5'
'125'
> 1 + 2 + 3 + '4'
'64'
> '1' + 2 + 3 + 4
'1234'

Tato konverze funguje i pro jiné operátory, napříkad násobení

> 12 * 5
60
> '12' * 5
60
> 12 * '5'
60
> '12' * '5'
60

nebo zbytek po dělení.

> 12 % 5
2
> '12' % 5
2
> 12 % '5'
2
> '12' % '5'
2

Vybaveni touto zkušeností můžeme začít rozplétat, co se nám pokazilo na našem ultramaratonském programu. To nejdůležitější k zapamatování je, že funkce prompt vždycky vrací vstup od uživatele jako řetězec. I když uživatel do políčka nakrásně napíše číslo, funkce prompt pro nás žádnou konverzi automaticky nedělá. Pokud tedy uživatel zadal jako délku závodu číslo 10, do proměnné délka se nám uložila hodnota '10'. V konzoli si pak můžeme vyzkoušet, co se dělo pak.

> const start = 15
> const delka = '10'
> start + delka
'1510'
> '1510' % 24
22

Abychom si s touto situací poradili, budeme potřebovat možnost provést konverzi hodnot sami, aniž by nám do toho JavaScript kecal.

Explicitní konverze

Pokud chceme konvertovat číslo na řetězec, použijeme funkci String.

> String(12)
'12'
> String(-2.48)
'-2.48'

Když potřebujeme obrácenou konverzi, tedy řetězec na číslo, použijeme funkci Number.

> Number('12')
12
> Number('-2.48')
-2.48
> Number('-2,48')
NaN

Všimněte si, co se stane, když se pokusíme zkonvertovat nějaký řetězec, který na číslo převést nejde. V takovém případě obdržíme speciální hodnotu NaN, což je zkratka pro Not a Number - Není číslo.

Nyní už můžeme náš program přepracovat tak, aby fungoval správně.

'use strict';

const start = 15;
const delka = Number(prompt('Zadej délku závodu:'));
const konec = (start + delka) % 24;
document.write(konec);

Z tohoto příklady plyne do budoucna velmi důležité poučení. Vždycky si dávejte dobrý pozor na to, s jakými typy hodno pracujete. Pokud například chcete s používat výstup funkce prompt jako číslo, vždycky jej explicitně převeďte na číslo. Dáte tak i čtenářům vašeho programu najevo, co je vaším záměrem a oni tak nebudou muset smysl vašeho programu rozplétat jako detektivní zápletku.

To, že JavaScript pro nás některé konverze dělá automaticky, můžeme využít k tomu, abychom uživateli vypsali nějakou hezčí zprávu, než jen holé číslo.

document.write('Běžec dorazí v ' + konec + 'h');

Vlastnosti

Z předchozí lekce už víme, že metody jsou něco jako funkce, které přísluší k nějakému typu hodnoty, například řetězci. Vlastnosti Properties jsou něco jako proměnné, které také patří pouze k určitému typu hodnoty. Používá se u nich stejná tečková notace jako u volání metod. Řetězce například mají vlastnost length, která udává délku řetězce.

> 'martin'.length
6
> 'm'.length
1
> ''.length
0

Všimněte si, že za názvem vlastnosti nejsou kulatá závorky, protože vlastnosti nejsou metody, které bychom volali. Vlastnost length je zatím jediná vlastnost, kterou poznáme. Později v kurzu jich však uvidíme více.

Cvičení - vstup, výstup, metody

1

Výplata jako stránka

pohodička
 1. Vytvořte webovou stránku, která uživatele požádá o jeho hodinovou sazbu v korunách a spočítá jeho hrubou mzdu za předpokladu, že pracuje 8 hodin denně 21 dní v měsíci. Do stránky vypište výsledek zabalený do nějaké přívětivé formulace. Dbejte na to, abyste korektně převedli uživatelem zadanou hodnotu na číslo.
 2. Nechte uživatele zadat nejen hodinovou sazbu, ale také počet hodin a dní v měsíci. Opět dejte pozor na správnou konverzi.
2

Email

to dáš

Pokud se přihlásíte jako student například na Fakultu Informačních Technologí ČVUT, bude vám informačním systémem automaticky přidělen email, který se vytvoří z vašeho jména a příjmení. Z vašeho příjmení se vezme pět prvních znaků a z vašeho křestního jména první tři. Výsledek se převede na malá písmena a připojí se doména fit.cvut.cz. Pro jméno Žaneta Procházková tak vznikne adresa prochzan@fit.cvut.cz.

Vytvořte webovou stránku, která požádá uživatele nejdříve o jeho křestní jméno a pak příjmení, obojí bez diakritiky. Stránka poté vygeneruje emailovou adresu podle výše uvedených pravidel.

Pravdivostní hodnoty

Ve zbývající části lekce se vrhneme na podmínky a umožníme naším programům se rozhodovat. Před tím si ale musíme trošku připravit půdu a ukázat si nový typ hodnoty. Zatím jsme viděli čísla a řetězce, nyní přichází takzvané pravdivostní hodnoty boolean values . Čísel a řetězců je nekonečně mnoho, pravdivostní hodnoty jsou však jen dvě: true a false. Používají se k tomu, abychom vyjádřili, zda je něco pravda nebo není. Například:

> const pristupPovolen = false
> const vstupJeCislo = true
> const mobilniProhlizec = true

K tomu, abychom mohli v našich programech činit rozhodnutí budeme také potřebovat výrazy, které vrací pravdivostní hodnoty. Ty můžeme sestavit pomocí takzvaných porovnávacích operátorů comparison operators .

> const age = 21
> age > 18
true
> age > 21
false
> age >= 21
true
> age === 21
true
> age !== 21
false

Kompletní sada porovnávacích operátorů vypadá takto.

Operátor Popis
>větší než
>=větší nebo rovno
<menší než
<=menší nebo rovno
===rovno
!==nerovno

V JavaScriptu můžete narazit i na operátory == a !=. Ty však nebudeme nikdy používat, protože v některých případech mohou zanést do našeho programu nechtěné chyby.

Podmínky

Nyní se konečně dostáváme k tématu, na které jsme se tak dlouho připravovali. Doposud všechny naše programy vypadaly jako sekvence příkazů vykonávané jeden za druhým. Pro komplikovanější problémy ale budeme potřebovat umožnit, aby se některé části programu vykonaly jen za určitých podmínek.

Pro jednoduchý příklad se opět vraťme k našemu ultramaratonskému běhu. Závod začiná ve tři hodiny odpoledne a počítáme s tím, že závodníci doběhnou někdy příští den ráno. Nebudeme ale v cíli čekat na každého dědulu, který to celé poběží 20 hodin. Řekněme, že organizátoři mají padla druhý den v poledne. Potřebujeme tedy do naší stránky zakomponovat informaci o tom, jestli trasu dokážeme uběhnout do 12 hodin.

'use strict';

const start = 15;
const delka = Number(prompt('Zadej délku závodu:'));
const konec = (start + delka) % 24;

if (konec > 12) {
 document.write('Překročena maximální délka závodu!');
} else {
 document.write('Konec závodu ve ' + konec + ' hodin');
}

Toto je příklad velmi jednoduché podmínky se dvěm větvemi. V závorkách po klíčovém slovu if musí vždy být výraz, který vrací pravdivostní hodnotu. Podle toho, jestli je výsledek výrazu true nebo false se buď vykoná kód v prvních složených závorkách nebo kód v závorkách za slovem else. Tady se proprvé potkáváme s takzvanými bloky kódu, které jsou téměř nezbytnou ingrediencí všech programů.

Bloky kódu

Pokud nějaké řádky kódu uzavřeme do složených závorek, vytváříme takzvaný blok. JavaScript každý blok chápe jako samostatnou jednotku, která se vykoná za určité situace. Taková situace muže být například splnění nebo nesplnění výrazu v podmínce. Později uvidíme další situace, kde se spouštěnjí bloky kódu.

Aby se nám kód dobře četl, odsazujeme řádky uvnitř bloku o kus doprava. V tomto kurzu budeme používat dvě mezery. Pokud máte VS Code nastavené podle naších doporučení, při psaní se vám řádky budou automaticky odsazovat. Stisknutím tabulátoru Tab pak můžete odsazení vložit sami. Stisknutím Shift+Tab jej naopak zrušíte. To se hodí pokud chcete například odsadit velký kus kódu najednou. Stačí jej vybrat myší a stiknout Tab nebo Shift+Tab.

Je dobré mít na paměti, že odsazování a obecně většina bílých znaků je především pro nás lidi, tedy pro čtenáře kódu. Počítači, tedy přesnějí JavaScript runtimu, jsou bílé znaky jedno. Můžeme si je tady dávat kam chceme. Následující dva zápisy jsou z hlediska runtimu zcela stejné.

if (age >= 18) {
 document.write('Nalej si');
} else {
 document.write('Žádné chlastání!');
}
if(age>=18){document.write('Nalej si');} 
else{document.write('Žádné chlastání!');}

Věřím, že uznáte, že první varianta je mnohem čitelnější než druhá. Způsobů, jak formátovat kód existuje vícero a můžete se tak účastnit nekonečných hospodských disputací o tom, jestli odsazovat pomocí dvou mezer nebo čtyř, jestli otvírací složenou závorku psát na konec řádku nebo na začátek nového a tak dále.

if ( age >= 18 ) 
{
  document.write('Nalej si');
} 
else 
{
  document.write('Žádné chlastání!');
}

Nakonec je však důležité hlavně si nějaká pravidla stanovit a ta pak dodržovat. V tomto směru existuje několik manuálů, kterým se říká style guide. Ty kodifikují určitá pravidla formátování kódu tak, abyste je nemuseli vždy od nuly vymýšlet sami. Ve firmě nebo v programátorském týmu pak stačí říct, že používáme takový nebo onaký style guide a předejít tak nekonečným diskuzím o tom, kde mají být mezery a kde ne. V tomto kurzu používáme AirBnB style guide. Pokud máte dobře nastavený VS Code, při každém uložení souboru se váš kód automaticky přeformátuje podle těchto pravidel. Můžete se tak místo na počty mezer soustředit na to, aby váš program skutečně fungoval.

Podmínky s více větvemi

Zatím jsme viděli podmínky se dvěma větvemi. Není ovšem problém mít podmínku například jen s jednou větví.

if (age >= 18) {
 document.write('Nalej si');
}

Pokud je výraz v podmínce false, blok kódu se prostě přeskočí. Občas ale naopak potřebujeme podmínky s vícero větvemi. Uvažte například situaci, kdy se snažíme ohodnotit písemku známkami A až F podle dosaženého počtu budů.

let znamka = '';
if (body >= 90) {
 znamka = 'A';
} else if (body >= 80) {
 znamka = 'B';
} else if (body >= 70) {
 znamka = 'C';
} else if (body >= 60) {
 znamka = 'D';
} else if (body >= 50) {
 znamka = 'E';
} else {
 znamka = 'F';
}

V takto rozvětvené podmínkce JavaScript runtime prochází jednotlivé výrazy dokud nenarazí na ten, který se vyhodnotí jako true. Vykoná příšlušný blok a kódu a zbylé větve přeskočí. Vykoná se tak pouze první větev, která se vyhodnotí jako true. Pokud by byly všechny výrazy false, vykoná se větev else. Jak už víme, větev else přítomná být nemusí. Výše udovedný kód bychom tedy mohli malinko zkrátit takto.

let znamka = 'F';
if (body >= 90) {
 znamka = 'A';
} else if (body >= 80) {
 znamka = 'B';
} else if (body >= 70) {
 znamka = 'C';
} else if (body >= 60) {
 znamka = 'D';
} else if (body >= 50) {
 znamka = 'E';
}

Vnořené podmínky

Každý blok kódu může obsahovat libovolné příkazy, tedy i další podmínky. Můžeme tak snadno vnořovat podmínky do sebe.

if (age >= 18) {
 document.write('Nalej si');
} else {
 const remains = 18 - age;
 if (remains < 2) {
  document.write('Ještě si chvíli počkej');
 } else if (remains < 5) {
  document.write('Co to tady zkoušíš?');
 } else {
  document.write('Utíkej za mamkou!');
 }
}

Takto můžeme vytvářet relativně komplikované rozhodování. Se zanořováním podmínek je ale dobré to příliš nepřehánět. Málokdo se dokáže snadno zorientovat v temných hlubínách pětkrát zanořené podmínky. Později se naučímte strategie, jak se takovým hlubokým zanořením vyhnout.

Cvičení - podmínky

3

Registrace

to dáš
 1. Založte si webovou stránku pro vytvoření účtu nového uživatele. Uživatel zadá svoje jméno, věk a poté heslo.
 2. Pokud uživatel zadá věk měnší než 21, vypište na stránku Nízký věk.
 3. Použijte vlastnost length a zkontrolujte, že uživatel zadal heslo dlouhé alespoň 8 znaků. Pokud ne, vypište na stránku text Příliš krátké heslo.
4

Cena vstupenky

to dáš

Pokusme se o základ jednoduchého rezervačního sestému pro vstupenky do divadla. Nechte uživatele zadat svůj věk. Vytvořte si proměnnou plnaCena, do které uložte hodnotu 12. Vytvořte podmínku, která do proměnné cena uloží cenu spočítanou podle věku uživatele dle následujících pravidel

 • 0 euro pro návštěvníky mladší 6 let,
 • 65 % ze základní ceny pro návštěvníky 6 až 26 let (žák, student),
 • 100 % ze základní ceny pro návštěvníky 27 až 64 let (dospělý),
 • 50 % ze základní ceny pro ostatní (senior).

Nezapomeňte na zaokrouhlování, ať nám cena vyjde v celých centech.

Nakonec spočtenou cenu vypište s nějakou hezkou zprávou na výstup.

Doporučené úložky na doma

5

Superhrubá mzda

zapni hlavu

Vytvořte webovou stránku, která pomůže zaměstnavatelům spočítat náklady na jednoho zaměstnance, tedy takzvenou superhrubou mzdu. Zaměstnavetel zadá na vstupu dvě hodnoty: hodinovou sazbu zaměstnance a velikost úvazku v procentech. Tedy například 100% je plný úvazek (8 hodině denně), 50% poloviční apod. Stránka vypíše výši superhrubé mzdy, výší hrubé mzdy a výší čisté mzdy, vše v korunách.

Pravidla pro tyto výpočty se v čase mění. Aktuální pravidla v době vzniku tohoto cvičení platí od 1.7.2019 a jsou následující (zdroj).

Hrubou mzdu spočítáme z hodinové sazby a velikosti úvazku. Předpokládejme, že každý měsíc má 21 pracovních dní. Výsledné číslo zaokrouhlíme běžným způsobem na celé koruny.

Superhrubá mzda se spočítá z hrubé mzdy takto:

 1. Přičteme náklady na zdravotní pojištění (9 % z hrubé mzdy)
 2. Přičteme náklady na sociální pojištění (24,8 % z hrubé mzdy)
 3. Výsledné číslo zaokrouhlíme nahoru na celé koruny.

Čistá mzda se spočítá z hrubé mzdy takto:

 1. Odečteme 4,5 % hrubé mzdy jako zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec,
 2. Odečteme 6,5 % hrubé mzdy jako sociální pojištění, které platí zaměstnanec,
 3. Spočítáme daňový základ tak, že superhrubou mzdu zaokrouhlíme na stovky nahoru…
 4. Odečteme daň z příjmu, která činí 15% z daňového základu.
 5. Přičteme 2070 jako základní slevu na dani, na kterou má nárok každý.
 6. Výsledek zaokrouhlíme dolů na celé koruny.

Příklad: Celkové náklady na mzdu zaměstnance z hodinovou sazbou 450 Kč/h a 70% úvazkem jsou 70 807 Kč. Hrubá mzda činí 52 920 Kč a čistá mzda 38 533 Kč. Své výpočty můžete ověřit například na této stránce. Bude nám stačit už pouze jedna lekce, abyste takovou stránku dokázali vyrobit úplně sami.

6

Množstevní slevy

to dáš

Firma nabízející trička s potiskem poskytuje množstevní slevy podle počtu objednaný kusů. Při objednávce pod 50 kusů stojí jedno tričko 300 kč. Pokud si objednáme alespoň 50 kusů, je cena 250 kč za kus. Při objednávce nad 200 kusů je cena 200 kč za tričko. Nad 500 kusů zaplatíme 150 kč za tričko a nad 1000 kusů zaplatíme 120 korun za tričko.

Napište program, který od uživatele obdrží počet kusů, které si chce objednat, a program odpoví celkovou ceny objednávky.

Povinné čtení na doma - logické operátory

V matematice jsme zvyklí na takzvané aritmetické operátory, tedy plus, mínus apod. Takové operátory obecně vyrábějí z čísel jiná čísla, například

> 2 + 3
5

Logika má však také své operátory, kterým se (logicky) říká logické operátory. Tyto operátory místo čísel pracují s pravdivostními hodnotami. Můžeme tak použít například operátor &&.

> true && true
true
> true && false
false
> false && true
false
> false && false
false

Tento operátor v podstatě znamená a zároveň. Tedy pokud jsou obě hodnoty true, výsledek je také true. Jinak je výsledek false.

Můžeme také použít operátor nebo který se píše jako dvě roury ||.

> true || true
true
> true || false
true
> false || true
true
> false || false
false

Operátor || vrací true v případě, že alespoň jedna z hodnot je true. Jako poslední máme operátor negace, který se píše jako vykřičník !. Ten jen vrací opak zadané pravdivostní hodnoty.

> !true
false
> !false
true

Tyto logické operátory můžeme s výhodou využít v našich podmínkách. Například bychom mohli chtít zkontrolovat, že věk uživatele je mezi 15 a 18. Chceme tedy logicky říct že věk je větší nebo roven 15 a zároveň menší nebo roven 18. Kombinujeme tak vlastně dva logické výrazy do jednoho.

if (age >= 15 && age <= 18) {
 document.write('Jsi mladistvým intelektuálem');
}

V jiném případě můžeme chtít zkontrolovat, že věk uživatele je menší než 18 nebo větší či roven 65.

if (age < 18 || age >= 65) {
 document.write('Nemusíš pracovat');
}

Tutéž podmínku bychom mohli napsat pomocí negace.

if (!(age >= 18 && age < 65)) {
 document.write('Nemusíš pracovat');
}

Takovýto výraz už je však trochu hůře k přečtení. Logické operátory jsou užiteční pomocníci, v praxi je však dobré s nimi šetřit. Pokud výraz ve vaší podmínce obsahuje více než jeden logický operátor, váš kód se stává těžko čitelným a pochopitelným. Držte se proto při používání logickách operátor pri zemi. Vaši budoucí kolegová vás za to budou mít rádi.

Volitelné úložky na doma

7

Ruleta

to dáš

Na obrázku vidíte rozložení čísel na klasické Francouzské ruletě. Ruleta obsahuje čísla 0 - 36. Každé číslo s výjimkou nuly je buď sudé nebo liché a zároveň červené nebo černé. Pro čísla 1 až 10 a 19 až 28 platí, že lichá čísla jsou červená a sudá jsou černá. Pro zbytek platí obrácené pravidlo, tedy lichá jsou černá a sudá červená. Nula není ani lichá ani sudá, ani černá ani červená.

Ruleta

Vytvořte stránku, které uživatel zadá číslo a stránka odpoví jestli jde o číslo sudé nebo liché, černé nebo červené, nebo je to nula.

8

Přestupný rok

zapni hlavu

Napište program, který po zadání kalendářního roku vypíše, zda jde o rok přestupný, či nikoliv. Letopočet je přestupný, pokud je dělitelný čtyřmi. Roky, které jsou dělitelné 100 jsou ovšem přestupné pouze tehdy, jsou-li zároveň dělitelné 400.

9

Přestupný rok 2

zavařovačka

Napište program, který po zadání kalendářního roku vypíše, zda jde o rok přestupný, či nikoliv. Pro výpis použijte funkci document.write. Její volání se však ve vašem kódu smí objevit pouze dvakrát.

10

Přestupný rok 3

smrt v přímém přenosu

Napište program, který po zadání kalendářního roku vypíše, zda jde o rok přestupný, či nikoliv. Pro výpis použijte funkci document.write, jejíž volání seve vašem kódu smí objevit pouze dvakrát. Zároveň v kódu nesmíte použít víc než dva logické operátory.