Funkce jsou jednou z nejdůležitějších součástí programování. Všimněte si, jak často vaše programy sestávají z volání různých funkcí. Ve všech programovacích jazycích je již od začátku mnoho funkcí rovnou k dispozici. Často ale potřebujeme funkci, která dělá něco specifického, důležitého pouze pro náš program. V takovém případě nám nezbývá, než si takovou funkci naprogramovat samí.

Vstupy a tělo funkce

Představme si například, že vyměřujeme pozemek a chceme spočítat plochu pozemku, který má tvar pravoúhlého trojúhelníka o šířce width a výšce height jako na obrázku.

Pozemek

Naše funkce tedy bude mít dva vstupy - šířku a výšku. Ze školy si pamatujeme, že plochu prvoúhlého trojúhelníka spočítáme tak, že vynásobíme šířku výškou a výsledek vydělíme dvěma. Už tedy víme, co má funkce dělat a zbývá nám tento postup zapsat v JavaScritpu.

(width, height) => {
 return (width * height) / 2;
};

Zápis funkce se dělí na definici vstupů inputs (před šipkou) a tělo body (za šipkou). Jako vstupy v kulatých závorkách vidíme dvě slova width a height. To jsou speciální proměnné, kterým říkáme parametry parameters .

Ve složených závorkách pak máme takzvané tělo funkce. To obsahuje kód, který se má vykonat, když funkci zavoláme. Úkolem naší funkce je vrátit nějaký výsledek. Speciální slovíčko return proto říká, co má být výsledkem naší funkce.

Zbývá ukázat, jak naší funkci zavoláme. Zde přichází jedno z nejdůležitějších uvědomění, které v JavaScriptu kdy zažijete.

Funkce je hodnota, podobně jako číslo nebo řetězec!

Funkci můžeme uložit do proměnné stejně jako každou jinou hodnotu. Uložením do proměnné tak funkci dáme jméno. Všimněte si, že jde o stejný postup jako s jakoukoliv jinou hodnotou.

const age = 25;
const user = 'robert';
const married = false;
const element = document.querySelector('.card');
const landArea = (width, height) => {
 return (width * height) / 2;
};

Jakmile máme funkci takto hezky uloženou v proměnné, můžeme jí zavolat známým způsobem.

landArea(5, 3);

Jakmile funkci takto zavoláme, například s hodnotami 5 a 3, JavaScript tyto hodnoty uloží do parametrů width a height a v těle funkce pak parametry použjeme jako normální proměnné pro náš výpočet.

Složitější funkce

Ne každá funkce je tak přímočará, jako výpočet obsahu. Často se stane, že potřebujeme ve funkci provést nějaké rozhodování, výpočet sestávají z více kroků apod. Mějme například funkci, která rozhodne, zda máme dostatečně bezpečné heslo. Heslo budeme považovat za bezpečné, pokud je delší než 12 znkaů. V takovéto funkci tedy potřebujeme použít podmínky. Tělo funkce proto bude obsahovat více příkazů, které se nám už nevejdou na jeden řádek. V takovém případě bude tělo funkce blok kódu podobně jako to už známe u podmínek.

const isSafe = (password) => {
 if (password.length >= 12) {
  return true;
 } else {
  return false;
 }
};

Všimněte si, že v této funkci máme vícero slovíček return, protože funkce v různých situacích vrací různé výsledky. Ve chvíli, kdy JavaScript runtime při vykonává funkce narazí na return, vykonávání funkce se ukončí a program se vrací na místo, odkud byla funkce volána. Vrácená hodnota pak bude na tomto místě výsledkem naší funkce. Ten si pak můžeme uložit třeba do proměné.

const result = isSafe('popokatepetl');

Vzhledem k tomu, že příkazem return se průběh funkce ukončuje, můžeme funkci isSafe napsat také takto.

const isSafe = (password) => {
 if (password.length >= 12) {
  return true;
 }
 return false;
};

Proč není else potřeba? Zde je nuté oprášit logické uvažování. Pokud byla délka hesla dotatečná, funkce skončila u prvního return a k druhému se vůbec nedostala. Pokud se tedy vykonávání funkce dostalo až k druhému return, znamená to, heslo kontrolou neprošlo. Jinak by totiž funkce skončila mnohem dřív a sem bychom se vůbec nedostali. Nemusíme už tedy říkat žádné else a prostě vrátíme false.

Této strategii se říká časný návrat early return a zkušení programátoři jej používají velmi často. Je proto dobré si na tento způsob zápistu zvyknout už od samého začátku.

Funkce bez parametrů

V praxi běžně narazíme také na funkce, které žádné parametry nemají. V takovém případě na místo parametrů píšeme prostě prázdné závorky. Příkladem může být následující funkce, která pro nás hodí kostkou, tedy vygeneruje náhodné celé číslo mezi 1 a 6.

const roll = () => {
 return Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
};

Tato funkce ke své činnosti žádné hodnoty z venku napotřebuje, proto je bez parametrů. Další příklad může být funkce, který obarví nadpis stránky na červeno.

const colorHeadingRed = () => {
 const headingElm = document.querySelector('h1');
 headingElm.style.color = 'red';
};

Tato funkce parametry nemá, protože ke své činnosti opět nepotřebuje žádné informace z venku. Mohli bychom však také chtít funkci, která obarví nadpis námi zvolenou barvou. V takovém případě funkci přidáme jeden parametr.

const colorHeading = (colorName) => {
 const headingElm = document.querySelector('h1');
 headingElm.style.color = colorName;
};

Funkce bez návratové hodnoty

Cvičení - Vlastní funkce

1

Obsah elipsy

pohodička

Zlovolní zahrádkáři nám chtějí stížit výměru pozemků a proto si pořídíli pozemek ve tvru elipsy.

Elipsa

Z matematiky víme, že známe-li šířku a výšku elipsy, její obsah je polovina šířky krát polovina výšky krát číslo π.

Založte si prázdnou stránku s JavaScriptovým souborem a napište funkci ellipseArea, která spočítá plochu pozemku dle zadané šířky a výšky. Číslo π najdete v JavaScriptu v proměnné Math.PI.

2

Maximum ze dvou čísel

to dáš

Napište funkci max2, která vrátí větší ze dvou zadaných čísel. V JavaScriptu už na toto funkce existuje, jmenuje se Math.max. Pro účely tohoto příkladu se budeme tvářit, že o ní nevíme.

3

Rámeček

to dáš

Napište funkci makeBorder, která jako vstup obdrží DOM element. Funkce nebude nic vracet, pouze předanému elementu nastaví černý rámeček tlustý 2 pixely. Vložte na stránku nějaký obsah a v konzoli vyzkoušejte, že vaše funkce funguje.

Doporučené úložky na doma

4

Python zaokrouhlování

zapni hlavu

Jak jistě znalci jazyka Python dobře vědí, funkce round v tomto jazyce zaokrouhluje malinko jinak, než jsme zvyklí. Pokud je desetinná část čísla přesně 0.5, Python zaokrouhluje k nejbližšímu sudému číslu. JavaScriptová funkce Math.round naopak provádí zaokrouhlování způsobem, na který jste zvyklí, tedy pro 0.5 vždy nahoru. Někomu by se po po Pythonovském zaokrouhlování mohlo stýskat. Napište proto funkci jménem round, která bude zaokrouhlovat čísla na celé jednotky podle následujících pravidel.

 1. Pokud je desetinná část menší než 0.5, zaokrouhlujeme dolů.
 2. Pokud je desetinná část větší než 0.5, zaokrouhlujeme nahoru.
 3. Pokud je desetinná část přesně rovna 0.5, zaokrouhlujeme k sudému číslu. Tedy například 3.5 se zaokrouhlí na 4, naopak 2.5 se zaokrouhlí na 2.

V tomto cvičení se vám může hodit funkce Math.trunc, která umí odříznout desetinnou část čísla.

Dobrovolné čtení na doma - alternativní zápis funkcí

V různých výukových materiálech se můžete setkat s alternativním zápisem funkce. Ten by pro naši obarvovací funkci vypadal takto.

function colorHeading(colorName) {
 const headingElm = document.querySelector('h1');
 headingElm.style.color = colorName;
}

Mezi těmito dvěma zápisy jsou co do významu drobné rozdíly. V tuto chvíli však ještě nemáme dostatečný aparát k tomu, abychom dobře vysvětlili, v čem přesně rozdíly mezi takto zapsanými funkcemi spočívají. Navíc v žádném tématu probíraném v rámci celé akademie se rozdíly mezi těmito zápisy neprojeví. Pro účely našeho kurzu tedy stačí si vybrat jeden zápis a toho se držet. My si vybereme ten první, kterému se odborně říká arrow funkce. Výhody tohoto zápisu spočívají v tom, že

 1. názorně ukazuje, že funkce se ukládá do proměnné, a je to tedy hodnota jako každá jiná,
 2. arrow funkce fungují uvnitř jednodušeji než funkce zapsané pomocí function,
 3. zápis arrow funkcí je většinou kratší a méně ukecaný.